Последна промяна: 9 май 2018 г.


Ви Травел ООД и Вип Апартаменти София

Ние зачитаме вашите лични данни и се ангажираме да спазваме тази Декларация за поверителност, която описва как Ви Травел ООД, като туристическа компания, събира и използва личните данни, които ни предоставяте. Тази Декларация за поверителност описва какви лични данни събираме от вас, как ги събираме, как ги използваме, с кого можем да ги споделяме и какви възможности имате относно използването на вашите лични данни. Ние също така описваме мерките, които предприемаме, за да защитим сигурността на вашите лични данни и как да се свържете с нас.

Настоящата Декларация за поверителност важи за туристически обиколки, трансфери, резервации на апартаменти и други предоставени ви туристически услуги, включително чрез уеб сайтове и приложения, които показват или се свързват с тази Политика за защита на личните данни.


Препоръчваме Ви да прочетете внимателно и изцяло тази Декларация за поверителност, тъй като тя се отнася до вашите права във връзка с обработката на вашите лични данни. Като потребител на нашите услуги разбирате и приемате, че събираме, използваме и разкриваме личните ви данни в съответствие с тази Декларация за поверителност.

Нашите практики за неприкосновеност на личния живот са в съответствие с приложимите закони в юрисдикциите, в които действа, включително Регламент 2516/679 за общи разпоредби за защита на данните от 25 май 2018 г. при обработката на лични данни на лица в Европейското икономическо пространство. В нашите законни бизнес интереси е да ви предоставим услугите, за които използваме предоставените от вас лични данни. Всички цели за които данните биват използвани са описани тук. Вашето съгласие с условията на тази Декларация за поверителност не е предназначено и не представлява "съгласие" с условията и целите на ОРЗД:

Какви лични данни събира Ви Травел?


В процеса на предоставяне на услугите си Ви Травел събира и използва лични данни. Личните данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на вас
. Вие, като турист или потребител на услугите, може да бъдете помолени да предоставите определени лични данни, когато използвате нашите Услуги, като например:

 • Име и информация за връзка (работен, домашен или мобилен телефон, факс, имейл,адрес);

 • Брой пътници, имена и информация за контакти;

 • Предпочитания на пътниците и подробности за пътуването (напр. маршрути, класове на услугата, предпочитания за храна, предпочитания за хотел, железопътен транспорт и други транспортни услуги, специални заявки за настаняване, други предоставени от вас данни чрез профили, проучвания или други искания);

 • Пътна документация (например номер на паспорт, виза, шофьорска книжка, гражданство, дата на раждане, пол);

 • Данни за плащанията (корпоративни, лични кредитни карти) и банкова информация

 • Ако изпратите лични данни, свързани с други лица във връзка с услугите (напр. ако направите резервация за друго лице), вие декларирате, че имате право да го направите и ние ще събираме, използваме и разкриваме такива лични данни в съответствие с тази политика за поверителност.


Как Ви Травел събира лични данни?

Ви Травел събира лични данни:

 • Директно от вас, когато имате достъп до различни услуги, които предлагаме, включително когато общувате с нас по имейл или други канали.

 • От други източници, например от компанията в която сте служител или пътувате по друг начин, включително такива трети лица на Компанията, които могат да ни изпратят личните ви данни от Ваше име или от Ваша страна.

 • От мрежата, от уеб сайтове и приложения, включително доставчици от трети страни (напр. авиокомпании, хотели, доставчици на платежни карти) и нашите филиали, дъщерни дружества, подизпълнители и агенти. Това включва лични данни, които автоматично събираме чрез нашите уебсайтове.


Как Ви Травел използва лични данни?


Ви Травел събира и и
зползва вашите лични данни за конкретни, изрични и законни цели, описани в настоящата Декларация за поверителност, и не обработва личните Ви данни по начин, който е несъвместим с тези цели.

Ви Травел използва лични данни за:

 • Осигуряване на своите услуги и изпълняване на задълженията си към Вашата компания и пътуващите туристи (попълване и администриране на резервации за пътуване, съдействие за управлението на пътуването, предоставяне на отчети, предоставяне на известия за промени в профила и услугите ни както и за да сте информаирани за актуализации на нашите уебсайтове и приложения и други промени в нашите продукти или услуги).

 • Използваме личните ви данни за да комуникираме с вас, например чрез електронна поща и телефон, или чрез уеб сайтове или приложения на Ви Травел, за да ви предоставим най - качествено обслужване.

 • Разберете как се използват нашите уебсайтове и приложения и си осигурете персонализирано преживяване, като ни дадете необходимата информация, за вашите предпочитания, за да ви предоставим услуга която се основава изцяло на Вашите интереси.

На кого Ви Травел разкрива лични данни и защо?

Личните данни които Ви Травел събира се споделят и разкриват на:

 • Ви Травел и всички свързани фирми, филиали, дъщерни дружества, съвместни предпиятия, партньори, подизпълнители, които е необходимо да се включат в предоставянето на услугите, включително при спешни резервации и запитвания, издаване на билети и тн.

 • Трети страни доставчици, когато вие или вашата компания поиска, изпращаме лични данни, например на доставчици за обезщетения при изпуснати полети, такива за проследяване на безопасността и други обвързани с пътуването организации.

 • Трети страни доставчици, а именно глобални резервационни системи, авиолинии, влакове и други фирми за наземен транспорт, хотели, круизни линии, дружества за управление на дестинации, както и други свързани с тях доставчици за резервация и продажба на билети, онлайн резервационни системи, компании за кредитни карти и компании за събиране и обработка на плащания, софтуерни компании, както и паспортен и визов контрол.

 • С Други трети страни,  с които според нас е разумно и необходимо да сътрудничим и обменяме информация с цел всичко да е според приложимите закони, включително такива които са извън страната ви на пребиваване.

Отговарящи за закони, подзаконови актове или правителствени или правни искания и процедури с цел идентификация, контакт или предприемане на съдебни действия срещу някого, който може да наруши нашите условия или политики или да наложи по друг начин нашите условия и правила и е в защита на Ви Травел и тези, които обслужва, включително за преследване на наличните средства за защита или ограничаване на щетите, които могат да бъдат понесени (например обмен на информация с други компании и организации с цел защита от измами и намаляване на риска).

Ви Травел споделя ли личните Ви данни в други държави?

При споделяне или разкриване на лични данни на други страни, включително на свързаните с нас дружества, филиали, дъщерни дружества, съвместни предприятия, партньори, подизпълнители и агенти, които предоставят услуги и поддържат съоръжения, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в държави със закони за защита на данните, които са с по-нисък стандарт на защита от тези във Вашата страна.

Ние ще предадем лични Ви данни в съответствие с приложимите закони. Ако имате въпроси или желаете да получите повече информация относно международния трансфер на личните Ви данни или въведените предпазни мерки, моля свържете се с нас. 

Как Ви Травел съхранява и защитава Вашите лични данни?

Обикновено Ви Травел съхранява лични данни на своите сървъри, управлявани вътрешно, както и с доставчици на хранилища от трети страни. Ви Травел използва подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защити личните данни. Ви Травел пази своята мрежа и системи от неразрешен достъп, разкриване и унищожаване. Провеждаме периодични прегледи на данните за събирането, съхраняването, обработката и мерките за сигурност, за да потвърдим, че само събираме, съхраняваме и обработваме лични данни, които се изискват за нашите услуги и изпълняваме нашите договорни задължения. Въпреки че полагаме всички усилия да защитим интегритета и сигурността на нашата мрежа и системи, ние не можем да гарантираме, че нашите мерки за сигурност ще предотвратят незаконна или неразрешена дейност, свързана с Вашите лични данни. Когато използвате нашите услуги, трябва да сте наясно, че не може да бъде гарантирано всяко предаване на данни по интернет като напълно сигурно. Въпреки че се стремим да защитаваме Вашите лични данни, ние не гарантираме сигурността на всички данни и информация, които ни изпращате през интернет  и вие правите това на свой собствен риск.

Колко време Ви Травел съхранява личните ми данни?

Ви Травел пази лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата „Политика за поверителност“, освен ако не е необходим или разрешен от приложимото законодателство по-дълъг период на съхранение. При определяне на срока за запазване на личните данни ние взимаме под внимание необходимостта от лични данни за предоставянето на нашите услуги, приложими закони и разпоредби, включително закони за защита на данните и нашите правни задължения. Можем да задържим документи, за да разследваме или да се защитаваме срещу евентуални искове. Когато запазването на личните данни вече не е необходимо, данните ще бъдат изтрити.

Какво става с връзките с уебсайтове и услуги на трети страни?

Услугите ни могат да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Някои от тези уеб сайтове могат да ви позволят да купувате продукти и услуги, да се регистрирате за получаване на материали или да получавате нови актуализации за продукти и услуги. В много случаи може да бъдете помолени да предоставите информация за контакти като вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и информация за кредитна или дебитна карта. При използване на тези уеб сайтове и предоставяне на лични данни и информация имайте предвид, че важат правилата за поверителност и условията за ползване на тези уеб сайтове. Препоръчваме Ви внимателно да прочетете тези правила на уебсайтове на третите страни, преди да изпратите личните си данни. Ви Травел не носи отговорност и изрично се отказва от всякаква отговорност, свързана с действията на такива уеб сайтове на трети страни, техните политики за поверителност или условията и съдържанието на тези уеб сайтове.

Как Ви Травел обработва заявки за "не проследяване"?

Понастоящем не се ангажираме да отговаряме на браузърите "не проследяеми" сигнали по отношение на уебсайтовете за пътуване. Ние обработваме личните ви данни чрез нашите уебсайтове в съответствие с тази Политика за поверителност, независимо от настройките за проследяване.


Дали Ви Травел събира лични данни на деца?

Ако Ви травел събира данни от деца, то е несъзнателно. Лица под 18-годишна възраст не трябва да използват услугите ни, и да предоставят лични данни за себе си.

Какви са моите права по отношение на моите лични данни?

Можете да изберете какви лични данни (ако има такива) да ни предоставите. Ако обаче изберете да не предоставяте определени данни, Вашият опит с някои или всички наши услуги може да бъде засегнат.

Според приложимото право, Вие имате право на достъп до личните си данни, както и да потвърждавате обработката им. Също така, където е приложимо, имате право да поправите неточности или грешки, да изтриете, да ограничите обработката, да обжалвате обработката и да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни. 

Ви Травел ще обработва такива искания във времето, определено от приложимото законодателство и когато това е разрешено от приложимото право, може да начисли разумна административна такса, за да покрие разходите за отговор на всяко такова искане.


Как мога да упражня правата си или да подам оплаквания?

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност или желаете да упражнявате някое от правата си, моля свържете се с нас както следва.


Ви Травел ООД

Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 28 Град София, 1000, България

Имейл: info@vtravel.bg


Ви Травел ще отговори на Вашите искания на имейл адреса който сте посочили или на телефонния ви номер, който сте регистрирали при нас. В зависимост от Вашата заявка, ние може да прегледаме искането с Вас или с Вашата компания, за да Ви помогнем при разрешаването на искането. Ние се ангажираме да работим с Вас, за да получим справедливо решение за всяка жалба, която може да имате относно използването на Вашите лични данни. Ако обаче смятате, че не сме могли да съдействаме по жалбата Ви, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните във вашата страна (ако съществува такъв).


Как се обработват промените в тази Политика за поверителност?

Ви Травел си запазва правото да преразглежда, изменя или променя тази Декларация за поверителност по всяко време и по какъвто и да е начин. Когато публикуваме промени в тази Декларация за поверителност, ние ще актуализираме датата на последна актуализация в горната част на тази Декларация за поверителност и Ви препоръчваме редовно да проверявате тази Декларация за поверителност за промени.